Pogram dwudniowej konferencji

Program

Ryzyka pracodawcy i pracownika w pracy zdalnej.

 

1. Rodzaje ryzyka w prawie pracy.

2. Ryzyko organizacyjne pracodawcy związane z wypłatą wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.

3. Używanie prywatnego sprzętu przez pracownika a roszczenie o bezpodstawne wzbogacenie pracodawcy.

4. Ryzyko wypadku przy pracy i absencji chorobowej pracownika w związku z uciążliwością pracy zdalnej (depresja, wypalenie zawodowe).

5. Ryzyko ujawnienia informacji niejawnych i tajemnic firmy w związku z wykonywaniem pracy zdalnej.

6. Ryzyko naruszenia godności pracownika związane z ingerencją w jego prywatność.

7. Ryzyko pracownika utraty zatrudnienia w związku z niską wydajnością i jakością pracy zdalnej.

8. Ryzyko utraty wynagrodzenia w związku z niewykonaniem zadań w ramach pracy zdalnej.

I Moduł

09:10 – 10:00 – Prof. Monika Gładoch

Dzień 1

 

09:00 – 09:10 – rozpoczęcie e-konferencji, powitanie uczestników

Dzień 2

Teczki osobowe pracowników – o czym pamiętać? Jak bezpiecznie przejść z papierowej na elektroniczną wersję prowadzenia dokumentacji?

 

1. Możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w „mieszanych" postaciach – jakie zasady muszą być spełnione?

2. Wymagany sposób postępowania w przypadku dołączania dokumentów elektronicznych do papierowej dokumentacji pracowniczej i odwrotnie – zgodnie z przepisami i wykładnią,

3. Wynikające z przepisów prawa pracy i z wykładni zasady „przechodzenia" na elektroniczną dokumentację pracowniczą,

4. Rodzaje obowiązków pracodawcy wobec pracownika, związane ze zmianą postaci dokumentacji pracowniczej, w tym:

- o czym pracodawca musi poinformować pracownika i w jakim terminie?

- na czym polega uprawnienie pracownika do odebrania poprzedniej postaci dokumentacji?

- jakie są zasady postępowania w razie nieodebrania dokumentacji?

 

 

11:15 – 11:30 – przerwa

II Moduł

10:05 – 11:15 – Monika Frączek

Praca zdalna a czynności z zakresu prawa pracy – praktyczne uwagi dotyczące wykorzystywania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

1. Podstawy prawne stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

2. Elektroniczna forma czynności prawnej w Kodeksie cywilnym i ułatwienia z nią związane.

3. Praktyczne elementy stosowania formy elektronicznej w czynnościach z zakresu prawa pracy.

4. Omówienie problematyki podpisu kwalifikowanego w prawie pracy na gruncie orzecznictwa Sądu Najwyższego.

5. Treść wypowiedzenia umowy o pracę a podpis elektroniczny.

6. Podpis kwalifikowany a dokumentacja pracownicza.

7. Ryzyka związane ze stosowaniem podpisu elektronicznego.

8. Dostawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego na polskim rynku.

9. Metodyka rozpoznawania dostawców podpisu elektronicznego z obszaru UE.

10. Charakterystyki certyfikatu podpisu elektronicznego.

11. Rodzaje, formy i typy podpisu elektronicznego.

12. Weryfikacja dokumentów opatrzonych podpisem elektronicznym i najczęściej występujące wątpliwości.

13. Przykłady błędnie złożonego podpisu, na które warto uważać w praktyce, w tym tzw. podpis krótkoterminowy.

Problematyka planowania i rozliczania czasu pracy – na co zwrócić uwagę? Jak korygować ewentualne błędy?

 

 

 

14:00 – 14:20 – przerwa

III Moduł

11:35 – 12:20 – Mec. Janusz Zagrobelny

Rozwiązanie umowy o pracę – co to jest oświadczenie woli i jak wpływa na możliwości zwolnienia pracownika? O czym warto pamiętać przy rozwiązywaniu umów o pracę.

 

1. Co to jest oświadczenie woli?

2. Co oświadczenie woli na wspólnego z rozwiązaniem umowy o pracę?

3. Czy pracownik musi zapoznać się z treścią rozwiązania umowy o pracę?

4. Kiedy rozwiązanie umowy będzie skuteczne, a kiedy nie?

5. Czy skuteczne rozwiązanie umowy o pracę zawsze jest zgodne z prawem?

IV Moduł

12:25 – 14:00 dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska

Prawo Pracy w aspekcie procesowym – praktyczne wskazówki z sali sądowej oraz najważniejsze orzecznictwo dotyczące prawa pracy i wynagrodzeń, jak powinien przygotować się pracodawca aby nie narazić się na pozew pracownika

 

 

16:00 – zakończenie konferencji

V Moduł

14:20 – 15:05 – Mec. Wojciech Bigaj

Praktycznie o urlopach pracowniczych i zwolnieniach od pracy w oparciu o zmiany w tarczach antykryzysowych i problemy bieżące.

 

1. Zasady korzystania z urlopu wypoczynkowego:

a) Plan urlopów i znaczenie wniosku złożonego przez pracownika wskazującego termin korzystania z urlopu.

b) W jakich przypadkach pracodawca ma obowiązek udzielenia urlopu wypoczynkowego w terminie wskazanym przez pracownika?

c) W jakich przypadkach pracodawca może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy – bez jego zgody, w tym zmiany w ustawie COVID?

d) Korzystanie z urlopu w okresie wypowiedzenia (od kiedy należy liczyć okres wypowiedzenia, łączenie korzystania z urlopu ze zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia – najnowsze orzecznictwo sądowe).

 

2. Zasady ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika, w tym urlopu proporcjonalnego, w szczególności dla pracownika:

a) zatrudnionego przez część roku kalendarzowego,

b) powracającego do pracy w danym roku kalendarzowym po wybranych okresach jej niewykonywania,

c) zmieniającego wymiar etatu.

 

3. Obowiązek przesunięcia terminu korzystania z urlopu wypoczynkowego – kiedy pracodawca musi, a kiedy może przesunąć termin urlopu?

a) termin na wykorzystanie przesuniętego/przerwanego urlopu wypoczynkowego,

b) zasady zwrotu kosztów, jakie pracownik poniósł w przypadku przesunięcia/przerwania urlopu wypoczynkowego.

 

4. Urlop wypoczynkowy po chorobie pracownika dłuższej niż 30 dni, a obowiązek przeprowadzenia kontrolnych badań lekarskich.

VI Moduł

15:05 – 16:00 – dr Daniel Książek

Rozliczenie tarczy antykryzysowej – wyzwania dla pracodawców, którzy skorzystali ze świadczeń.

 

1. Uprawnienia do otrzymania świadczeń z FGŚP.

2. Kolizja z innymi formami pomocy.

3. Praktyczne kwestie związane z rozliczeniem końcowym przyznanych środków.

4. Uprawnienia kontrolne względem sposobu wydatkowania przyznanych środków.

5. Konsekwencje błędów popełnionych przez beneficjentów przy wnioskowaniu oraz rozliczaniu środków.

 

 

11:00 – 11:15 – przerwa

I Moduł

9:00 – 10:00 – Anita Gwarek

II Moduł

10:05 – 11:00 – dr Michał Kacprzyk

Wybrane i najważniejsze kwestie Ochrony Danych Osobowych Pracownika – na co zwrócić szczególną uwagę aby nie narazić się na kłopoty?

III Moduł

11:15 – 12:50 – mec. Jakub Szajdziński

Dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz sprawy bieżące z zakresu zasiłków.

 

1. Zaświadczenia lekarskie e-ZLA

a) formy zaświadczeń lekarskich, zasady ich wystawiania, błędy w zaświadczeniu lekarskim, statusy e-ZLA, zaświadczenia lekarskie wystawione za okres wsteczny

 

2. Dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego oraz zasiłku opiekuńczego, w przypadku gdy płatnik składek:

a) posiada profil informacyjny na PUE ZUS

b) nie posiada profilu informacyjnego na PUE ZUS

 

3. Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o świadczenie rehabilitacyjne

 

4. Dokumentowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego (m.in. wnioski o urlop macierzyński – terminy na składanie wniosków i obowiązki pracodawcy w zakresie uwzględniania tych wniosków)

 

 

 

13:50 – 14:10 – przerwa

IV Moduł

12:55 – 13:50 – Elżbieta Fijor

Podatek PIT i ubezpieczenia społeczne – bieżące problemy praktyczne.

 

1. Zaliczka na podatek dochodowy.

2. Obowiązki płatnika.

3. PIT 2021 – zmiany w PIT za 2020 rok (PIT 2021)

4. Zmiany w podatkach w latach 2020, 2021 i 2022.

5. Wieloletni plan finansowy państwa a zmiany w podatkach

6. W rozliczeniach PIT za 2020 w 2021 ulga dla młodych z większym limitem niż w PIT za 2019 r.

7. Nowa skala podatkowa PIT za 2020 .

8. Zasady ustalania dochodu.

9. Zmiana kwoty wolnej od podatku i jej wpływ na wysokość wynagrodzenia.

10. Koszty uzyskania przychodów.

11. Pracownicze Plany Kapitałowe jaki wpływ mają na wynagrodzenie pracownika

12. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek pracowników

13. Kto jest pracownikiem, a kto płatnikiem składek

14. Co stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników

15. Jakie jest ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników

16. Które przychody nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników

17. Co stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników

18. Które przychody nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników

V Moduł

14:10 – 15:45 – Iwona Nowak-Przybylska

Problematyka zmiany warunków zatrudnienia – jak postępować zgodnie z prawem?

 

 

 

16:30 – zakończenie e-konferencji

VI Moduł

15:45 – 16:30 – mec. Piotr Wojciechowski

Prelegenci e-konferencji

Zobacz również:

Chcesz sprawdzić

ofertę dla Ciebie?

Poznaj swoją składkę ubezpieczeniową

 

Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa

NIP: 758-180-75-28  |  REGON: 140074493

Informacje

Patronat medialny

E-konferencja

Organizator

CENTRUM WIEDZY PRAWNO-PODATKOWEJ FIRMA SZKOLENIOWO-CONSULTINGOWA Anna Denkiewicz-Jamanek, Al. Jerozolimskie 123a 02-017 Warszawa, NIP: 758-180-75-28, REGON: 140074493

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

 

 

Realizacja: Landing.pl

Open Brokers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471759, NIP 5213653013, REGON 146802717, kapitał zakładowy 100.000,00 zł w całości opłacony.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

 

 

Realizacja: Landing.pl

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami lub poszukaj odpowiedzi na naszej oficjalnej stronie:

Telefon kontaktowy:

+48 22 357 27 79

Adres e-mail:

szkolenia@cwpp.pl

Oficjalna strona:

CWPP.PL (przejdź)

Kiedy?

22-23 października 2020

Gdzie?

Online

Pakiet korzyści:

- udział w topowej konferencji w konkurencyjnej cenie
- 12 wybitnych ekspertów Prawa Pracy i Płac
- możliwość zadawania pytań prelegentom 
- materiały konferencyjne w formie elektronicznej
- bezpłatny 90 dniowy dostęp do systemu Legalis
- certyfikat potwierdzający udział w e-konferencji

Cena regularna (po 30.09.20r.):

499 zł + 23% VAT

Cena promocyjna (do 30.09.20r.):

399 zł + 23% VAT

Pobierz formularz PDF

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zapisz się na konferencję:

Wypełnij formularz tradycyjny:

 

Możesz również skorzystać z naszego formularza zgłoszeniowego w formie PDF. Po wypełnieniu zeskanuj go i wyślij na nasz adres: szkolenia@cwpp.pl

Imię i nazwisko:
Twój e-mail:
Telefon kontaktowy:
Osoby zgłoszone (imię i nazwisko, numer kontaktowy, e-mail)*:
Nazwa firmy*:
Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość)*:
NIP*:
* Oświadczamy, iż akceptujemy warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu oraz zobowiązujemy się do dokonania opłaty w szkoleniu w zgodzie z postanowieniami Regulaminu uczestnictwa w szkoleniach
Akceptujemy
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CENTRUM WIEDZY PRAWNO-PODATKOWEJ FIRMA SZKOLENIOWO-CONSULTINGOWA Anna Denkiewicz-Jamanek, NIP: 758-180-75-28, REGON: 140074493, moich danych osobowych w celu kontaktu oraz odpowiedzi na przesłaną przeze mnie wiadomość, w zgodzie i na zasadach zasad określonych w Polityce prywatności
Wyrażam zgodę
* Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych, w tym w szczególności o nowych ofertach ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach drogą elektroniczną pochodzących od CENTRUM WIEDZY PRAWNO-PODATKOWEJ FIRMA SZKOLENIOWO-CONSULTINGOWA Anna Denkiewicz-Jamanek, NIP: 758-180-75-28, REGON: 140074493
Wyrażam zgodę
Wyślij zgłoszenie
Wyślij zgłoszenie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę, wypełnij wszystkie wymagane pola!
Imię i nazwisko:
Twój e-mail:
Telefon kontaktowy:
Osoby zgłoszone (imię i nazwisko, nr tel, e-mail)*:
Nazwa firmy*:
Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość)*:
NIP*:
* Oświadczamy, iż akceptujemy warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu oraz zobowiązujemy się do dokonania opłaty w szkoleniu w zgodzie z postanowieniami Regulaminu uczestnictwa w szkoleniach
Akceptujemy
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CENTRUM WIEDZY PRAWNO-PODATKOWEJ FIRMA SZKOLENIOWO-CONSULTINGOWA Anna Denkiewicz-Jamanek, NIP: 758-180-75-28, REGON: 140074493, moich danych osobowych w celu kontaktu oraz odpowiedzi na przesłaną przeze mnie wiadomość, w zgodzie i na zasadach zasad określonych w Polityce prywatności
Wyrażam zgodę
* Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych, w tym w szczególności o nowych ofertach ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach drogą elektroniczną pochodzących od CENTRUM WIEDZY PRAWNO-PODATKOWEJ FIRMA SZKOLENIOWO-CONSULTINGOWA Anna Denkiewicz-Jamanek, NIP: 758-180-75-28, REGON: 140074493
Wyrażam zgodę
Wyślij zgłoszenie
Wyślij zgłoszenie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Wypełnij proszę wymagane pola!